Kontrola wydajności i zarządzanie pracownikami

Kontrola wydajności i zarządzanie pracownikami

Nie ważne czy masz 50 krów czy 50 000 krów, jeśli efektywnie spędzasz czas w gospodarstwie ma to duże przełożenie na wyniki Twojej działalności.

Na tej stronie znajdziesz informacje o:
Alarmy, Karty zwierząt, Historia zwierząt, Lista zwierząt, Reguły automatycznego sortowania, Wpis i edycja grupowa, Blokowanie, Decyzje o brakowaniu, Kontrola urządzeń,Raporty urządzeń, Direct contact with authorities, Direct contact with third parties, Filtry, Raporty grupowe, Zdarzenia stada, Wykresy stada, Planowanie stada, Podsumowanie stada, Zrzucenie kubków, Wydajność pracowników, Próbki mleka, Tablica monitorowania, Wydajność hali udojowej, Wydajność karuzeli, Ześliźnięcia, Narzędzia dla dużych gospodarstw, Narzędzia dla gospodarstw rodzinnych

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ można dostosować do rozmiaru Twojej działalności, aby uzyskać z niego jak najwięcej. Co więcej wraz z rozwojem Twojej działalności system zarządzania rośnie z Tobą.

Narzędzia dla farm rodzinnych (i dużych gospodarstw)

Dla małych i średniej wielkości gospodarstw rodzinnych efektywne zarządzanie czasem ma zasadnicze znaczenie. Mówiąc prościej, musisz mieć pewność, że wszystko co ma być zrobione w ciągu dnia, będzie zrobione… i tak codziennie. Z systemem do zarządzania gospodarstwem DelPro™ można usprawnić proces podejmowania decyzji, co z kolei pozwala na zyskanie większej ilości czasu na prowadzenie farmy.

Wiele funkcji znajdujących się w systemie do zarządzania gospodarstwem DelPro™ jest kluczowe i wspiera Cię w tym obszarze.

Alarmy

Zamiast odbierać poszczególne alarmy na różnych jednostkach lub urządzeniach, powiadomienia mogą być przekierowane i zebrane przy pomocy systemu do zarządzania gospodarstwem DelPro™. Dzięki temu można ustanowić priorytety powiadomień począwszy od najistotniejszych dla gospodarstwa. DelPro™ również zachowuje pełną historię alarmów, tak abyś ty lub pracownik serwisu mógł uzyskać natychmiastowy przegląd działania urządzeń.

Potrzebne dane: różne w zależności od danych, które chcesz wyświetlić
Główne korzyści:
traktowanie alarmów według priorytetów, szybsze, całościowe usługi serwisu i konserwacji

Historia zwierząt

W logicznym i łatwym w użyciu systemie DelPro™, zapisuj dane o swoich krowach, aby uzyskać natychmiastowy przegląd ich życia. Możesz również zobaczyć wszelkie szczególne informacje za jednym naciśnięciem przycisku. Dane, które mogą być rejestrowane zawierają rekordy dotyczące zdrowia, reprodukcji, produkcji, wydajności, zabiegów i wydarzeń, oraz wiele innych.

Ty lub Twój weterynarz czy doradca żywieniowy może otrzymać te dane w każdej chwili, na miejscu lub zdalnie (z RFC), aby dokonać natychmiastowej oceny krowy.

Zalecane systemy: DeLaval RFC
Potrzebne dane: różne w zależności od danych, które chcesz wyświetlić
Główne korzyści: historia zdarzeń z życia krowy

Decyzje o brakowaniu

Decyzje o brakowaniu to przydatna funkcja która wyświetli monit aby opisać, dlaczego została podjęta decyzja o brakowaniu krowy. Z pełną historią swoich decyzji o brakowaniu możesz śledzić linię  hodowlaną lub trendy dotyczące brakowań na swojej farmie lata wstecz bez konieczności sprawdzania w dokumentacji.

Potrzebne dane: powód decyzji o brakowaniu
Główne korzyści:
 historia brakowań (ilości i powód)

Raporty urządzeń

Raporty urządzeń pozwalają uzyskać przegląd danych historycznych dla danego urządzenia. Dane takie jak powiadomienia i diagnostyka wyświetlane są w układzie dziennym, miesięcznym i rocznym. Twoje wsparcie techniczne może wyświetlić raporty na miejscu lub zdalnie (z RFC), aby uzyskać jasny obraz tego, jak działa urządzenie. W niektórych przypadkach, serwis może być w stanie zdalnie przeprowadzić konserwację lub doradzić w sprawie podjęcia konkretnych działań, pozwalających na skuteczne  rozwiązanie problemu, co eliminuje konieczność przyjazdu do gospodarstwa i zdecydowanie oszczędza czas.

Zalecane systemy: DeLaval RFC
Główne korzyści: szybsza obsługa serwisowa

Zdarzenia w stadzie

Zdarzenia w stadzie umożliwiają przegląd wydarzeń, które miały miejsce w stadzie. Dostępne są w formie graficznej lub tekstowej, dzięki czemu możesz szybko przejrzeć zdarzenia takie jak zabiegi, brakowania lub przypadki mastitis w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach czy latach.

Zalecane systemy: DeLaval RFC
Potrzebne dane: różne w zależności od danych, które chcesz wyświetlić
Główne korzyści: historia zdarzeń w stadzie ze względu na czas lub kategorię

Zdalne podłączenie podmiotów trzecich

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ można bezpiecznie podłączyć do Internetu z RFC. Oznacza to, że można stworzyć zdalny dostęp do danych w systemie bez obawy przed wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. Może również zapewnić dostęp dla weterynarza i doradcy żywieniowego, którzy zdalnie mogą analizować dane i wspomagać hodowcę. Serwis DeLaval może także przejrzeć raporty i zdiagnozować problem oraz udzielić ci wsparcia bez potrzeby fizycznej wizyty.

Wymagane urządzenia: DeLaval RFC
Główne korzyści: zdalna pomoc i wsparcie, oszczędność czasu

Lista zwierząt

Ta funkcja pozwala na wyświetlenie listy wszystkich krów w podziale na grupy lub stado i posortowanie ich według określonych kryteriów, takich jak:

 • byki
 • jałówki
 • krowy zasuszone
 • krowy dojne
 • krowy w okresie okołowycieleniowym

Następnie można utworzyć wykres lub raporty oparte na określonych kryteriach, w oparciu o dowolne zarejestrowane dane.

Potrzebne dane: różne w zależności od danych, które chcesz wyświetlić
Główne korzyści: wykaz zwierząt spełniających wybrane kryteria

Karta zwierzęcia

Karta zwierzęcia daje pełną historię życia krowy do dnia dzisiejszego. Poprzez wybór zakładek można wyświetlić wszystkie zarejestrowane zdarzenia, od ilości wyprodukowanego mleka, liczbę laktacji, szczepień, po leczenie itd. Można również wyświetlić dane, w całości lub w określonym czasie. Dane mogą mieć również formę wykresu dla łatwego przeglądania.

Zalecane systemy: DeLaval RFC
Potrzebne dane: różne w zależności od danych, które chcesz wyświetlić
Główne korzyści: kompletna historia życia krowy

Reguły automatycznego sortowania

Funkcja reguł automatycznego sortowania krów pozwala automatycznie przekierować krowy kiedy spełniają one określone kryteria. Na przykład jeśli ustawisz w systemie zarządzania gospodarstwem DelPro™ automatyczne tworzenie listy krów dla których wymagane jest szczepienie to w określonym dniu będą ona skierowane do obszaru zabiegowego po przejściu przez bramkę sortującą. Proces ten może być stosowany do praktycznie każdej listy zwierząt.

Wymagane urządzenie: bramki selekcyjne
Potrzebne dane: automatyczny wpis na liście
Główne korzyści: automatyczna selekcja krów

Wpis i edycja grupowa

Funkcja wpisu i edycji grupowej pozwala na zastosowanie decyzji do stworzonej listy krów. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz, tworzyć, monitorować lub dostosowywać grupy, bez potrzeby zmian w standardowych konfiguracjach grup w stadzie.

Potrzebne dane: lista krów
Główne korzyści: szybka analiza danych własnej listy zwierząt

Kontrola urządzeń

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może służyć do kontrolowania wszelkich urządzeń, które są podłączone do niego. Oznacza to, iż można wyświetlać dane o statusie i kontrolować pracę z jednego miejsca.

Główne korzyści: kontrola z jednego miejsca

Filtry

Funkcję filtrów pozwala wybrać określony filtr – np. krowy zasuszone w ciągu najbliższych 14 dni – i objąć nim dane we wszystkich raportach i wykresach. Dzięki takiej konfiguracji nie trzeba szukać tej informacji w każdym raporcie lub ponownie wpisywać polecenia w poszczególnych raportach.

Potrzebne dane: wybrany filtr
Główne korzyści: szybki i łatwy dostęp do danych

Wykresy stada

Ta funkcja zapewnia szereg wykresów na stada. Po prostu wybierz pola danych, które chcesz wyświetlić a system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ pokaże je w formie graficznej. Następnie można ustawić różne parametry wyświetlania w zależności od tego, co chcesz wyświetlić tj. określone zdarzenia w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca, czy też zmienić widok na grupę technologiczną czy całe stado.

Główne korzyści: łatwe i szybkie przeglądanie danych w formie wykresu

Planowanie stada

W tej funkcji można ustawić krótkoterminowe lub długoterminowe kluczowe wskaźniki wydajności i monitorować ich poziom. Pozwala to nie tylko zobaczyć postęp na drodze do ich osiągnięcia, ale również daje przegląd danych historycznych dotyczących Twoich działań.

Potrzebne dane: KPI - kluczowe wskaźniki wydajności
Główne korzyści: natychmiastowy widok wskaźników stada

Podsumowanie stada

Funkcja podsumowania stada zapewnia pełny przegląd bieżącej sytuacji w stadzie. Między innymi zawiera wiersz po wierszu listę wszystkich zwierząt, które są:

 • Cielne
 • Dojone
 • Zasuszone
 • Żywione
 • Leczone

Potrzebne dane: status krowy
Główne korzyści: dokładne dane stada w chwili obecnej

Próbki mleka

W tej funkcji można rejestrować wszystkie dane otrzymane od władz dotyczące jakości mleka. Dzięki tym danym można dostosować swoje działania, aby dostarczać mleko o optymalnych parametrach dla klientów.

Potrzebne dane: wyniki próbek mleka
Główne korzyści: komplenty zapis zawartości mleka

Tablica monitorowania

Tablica monitorowania to standardowy pulpit po uruchomieniu systemu DelPro™. Daje ona pełen przegląd informacji, dotyczących:

 • Stada
 • Danych udojowych
 • Pracy urządzeń
 • Powiadomień
 • Krów w rui
 • W postaci wskaźników i wykresów

Pulpit może być dostosowany przez użytkownika.

Główne korzyści: desktop providing an instant overview of operations

Ześliźnięcia

Ta funkcja rejestruje liczbę ześlizgnięć kubka udojowego podczas doju. Z tych informacji można określić, czy istnieje problem z jednym lub większą ilością aparatów udojowych.

Główne korzyści: informacja o działaniu aparatów

Zablokowanie

Ta funkcja rejestruje i ostrzega użytkownika, jeśli coś blokuje prawidłowe działanie podciśnienia. Jeśli sytuacja taka zdarza się często możesz skontaktować się ze swoim serwisantem.

Główne korzyści: kompleksowe dane o podciśnieniu

Zrzucenie kubków

Ta funkcja rejestruje ile razy krowa zrzuciła kubki udojowe podczas doju. Jeśli krowa robi to często można przyjrzeć się problematycznym krowom, aby dowiedzieć się jaki jest powód i go rozwiązać. Można również wyświetlić dane dla grupy, aby stwierdzić czy problem, nie leży przypadkiem po stronie pracownika.

Glówne korzyści: dane o reakcji krowy podczas doju

Narzędzia dla dużych gospodarstw

Dla dużych gospodarstw, potrzebny jest system, który pomoże efektywnie zarządzać personelem i pomóc w identyfikacji najlepszych praktyk we wszystkich operacjach. System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ umożliwia monitorowanie skuteczności działania, porównując takie elementy, jak wydajność pracowników, przepustowość dojarni, zatrzymane krowy, efektywność doju i udojone mleko, w ujęciach na zmianę czy na całą oborę, itd.

Raporty grupowe

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ zawiera podsumowanie zbiorowe grup w obrębie stada. Kompleksowy system generuje wykresy i zbiorcze raporty, które mogą być używane do porównywania wyników różnych grup. Funkcja ta jest idealna dla menedżerów, którzy chcą przetestować wydajność grup technologicznych, zarówno krótko, jak i długoterminowo. System można ustawić tak, aby zapewnić tylko te dane, które są niezbędne.

Zalecane systemy: DeLaval RFC
Potrzebne dane: różne, zależne od perspektywy hodowcy
Główne korzyści: kompletna historia wydajności grup technologicznych

Wydajność pracowników

Funkcja wydajności pracy umożliwia porównywanie różnych obszarów obory, tak aby zobaczyć, którzy pracownicy pracują najwydajniej np. pod względem przepustowości systemu udojowego, ilość pozyskanego mleka, itp. Po zdiagnozowaniu najlepszych praktyk, można je rozpropagować, tak aby całe gospodarstwo osiągało lepsze wyniki.

Główne korzyści: analiza porównawcza wydajności pracowników

Wydajność karuzeli

Jeśli istnieją znaczne różnice w poziomach wydajności karuzel, chcesz wiedzieć, dlaczego. Funkcja wydajności karuzel generuje rozmaite statystyki, aby pomóc Ci je porównać. Pozwala również zidentyfikować najlepsze praktyki dla innych obór z dojarniami karuzelowymi, dzięki czemu jedyne co pozostaje to wprowadzenie ich w Twoim gospodarstwie.

Główne korzyści: analiza porównawcza wydajności karuzeli

Wydajność hali udojowej

Jeśli istnieją znaczne różnice w poziomach wydajności hal udojowych, chcesz wiedzieć, dlaczego. Funkcja wydajności hal udojowych generuje rozmaite statystyki, aby pomóc Ci je porównać. Pozwala również zidentyfikować najlepsze praktyki dla innych obór z halami udojowymi, dzięki czemu jedyne co pozostaje to wprowadzenie ich w Twoim gospodarstwie.

Główne korzyści: analiza porównawcza wydajności hali udojowej


Animal list
This function allows you to view a list of all cows in a group or the herd and sort them according to
specific criteria such as:
• males
• heifers
• dry
• milking
• calving
You can then produce graph or text based reports on the groups within the specific criteria based on
any logged data.
Data input requirement: varies depending on data you wish to view
Main benefits: instant view of animals by criteria
Animal card
The animal card gives you a complete histogram of a cow’s life to date. With a selection of tabs you
can view all recorded events, amount of milk produced, number of pregnancies, vaccinations, treatment,
etc. You can also view this data in its entirety or within a certain time period. All the data can
also be viewed in graph form for easy viewing.
Recommended device: remote farm connector
Data input requirement: varies depending on data you wish to view
Main benefits: complete histogram of individual cows’ lives
Auto sort rules
The auto sort rules function allows cows to be automatically sorted as and when they meet certain criteria. For example, if you have set
DelPro™ Farm Manager to automatically create a list when a cow is due for vaccination she will be guided to the treatment room once she
has passed through the sort gates. This process can be applied to virtually any list.
Required device: sort gates
Data input requirement: automated list entry
Main benefits: automatically sorted cows
Batch entry and edit
The Batch entry and edit feature allows you to create your cow lists by batches. This is particularly useful if you want to create and monitor
tailored groups that are not catered for in a standard set-up.
Data input requirement: batch set-up
Main benefits: ability to group cows and monitor them
Device controls
DelPro™ Farm Manager can be used to control any devices that are connected to it. This means you can view and control a considerable
part of your operations from a single point.
Main benefits: control devices from a single point
Filters
The filters feature allows you to select a specific filter - such as dry cows in the next 14 days – and include this data in all reports and
graphs. With this set-up you don’t have to search for this info in every report or re-enter the command in individual fields.
Data input requirement: filter data
Main benefits: quick and easy access to filtered data
Herd graphs
This feature delivers just what is says, a range of graphs on your herd. Simply choose the fields of data you wish to view and DelPro™
Farm Manager will produce the relevant graphs. You can then set different viewing parameters depending on what you want to view i.e.
specific events in the past week, month, etc.
Main benefits: quick and easy to view data in graph form
Herd planning
With this function you can set short-term or long-term KPIs and monitor and record the results. This not only allows you to see the progress
you are making to achieve them, it also gives you a historical view of your operations.
Data input requirement: KPIs
Main benefits: instant view of herd plans
Herd summary
The herd summary function provides a complete overview of the current position of your herd. Among other things it provides a row-byrow
account of all animals that are:
- Pregnant
- Milking
- Dry
- Feeding
- In treatment
Data input requirement: current status of cows
Main benefits: exact data on herd at present time
Milk test
In this feature you can record all the data received from the authorities regarding the quality of milk. With this data you can then tailor
your operations to deliver the optimal milk content to your customers, i.e. high fat content,
Data input requirement: test data from authorities
Main benefits: complete record of milk contents
Monitor Board
The monitor board is the standard desktop of DelPro™ Farm Manger when you log on to the system. It gives you a complete overview of
your operations, highlighting:
- Cow data
- Milk data
- Device
- Alarms
- Cows in heat
- Graphs
The desktop can be tailored to show virtually any data.
Main benefits: desktop providing an instant overview of operations
Slip
This function records the number of times the claw slips from the teat during milking. With this information you can
determine if there is a problem with one or more of your claws.
Main benefits: instant overview of claw operation
Block
This function records and alerts you if anything is blocking the vacuum from operating correctly. If this occurs on a
regular basis you can contact your service engineer.
Main benefits: instant overview of vacuum operation
Kick-off
This function records the number of times that a cow kicks-off the cluster during milking. If a cow does it on a
regular basis you can monitor the individual cow to find out why, and rectify the problem. You can also view this by
groups to see if the problem lies with an employee.
Main benefits: instant overview of cow’s reaction to milking
Specific large-scale farm tools
On large scale farms you need a system that can help you manage your staff effectively and help you identify best
practices in all operations. DelPro™ Farm Manager enables you to monitor the efficiency of operations, comparing
such things as staff output, parlour throughput, cow hold-ups, milking efficiency and milk output, per shift, per barn,
etc.
Group Reports
DelPro™ Farm Manager provides a collective summary of groups within the herd. The comprehensive system generates
graphs and summaries that can be used to compare the results of different groups. This feature is ideal for
managers who want to benchmark group cow performance both over the short and long-term. The system can be
set to provide as much or as little data as you require.
Recommended device: remote farm connection RFC
Data input requirement: varies depending on date you wish to view
Main benefits: complete histogram of groups of cows’ performance
Labour performance
The labour performance feature enables you to compare the different areas of the barn to see if any staff members
are out performing others in terms of such things as throughput, milk quantity, etc. If you wish you can then employ
best practice milking methods elsewhere on the farm.
Main benefits: staff benchmarking and improvement tool
Rotary performance
If there are considerable differences in the performance levels of your rotaries you will want to know why. The
rotary performance feature generates a wide range of statistics to help you compare them. It also allows you to
identify the best performing factors from different rotaries and introduce them across the farm.
Main benefits: rotary benchmarking and improvement tool
Parlour performance
If there are considerable differences in performance levels between your parlours you will want to know why. The
parlour performance feature generates a wide range of statistics to help you compare all your parlours. It also allows
you to identify the best performing factors from different parlours and introduce them across the farm.
Main benefits: parlour benchmarking and improvement tool

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.