Zarządzanie stadem mlecznym

Słownik definiuje zarządzanie jako prowadzenie bądź nadzorowanie jakiegoś przedsięwzięcia. Definicja ta jest dość szeroka i pasuje do większości tego typu przypadków.

Zarządzanie to złożone działanie, obejmujące łączenie i koordynację ludzkich, materialnych oraz finansowych zasobów w celu stworzenia określonego produktu bądź usługi, które będą potrzebne na rynku, będą przedstawiały wartość dodaną oraz ludzie będą skłonni zapłacić za nie pieniądze. Celem zarządzania jest również przygotowanie akceptowalnego oraz możliwie przyjaznego środowiska pracy.” 

Zarządzanie farmą mleczną lub inną małą firmą różni się pod pewnymi względami od zarządzania dużą korporacją. W przeciwieństwie do dużej firmy producent mleka zazwyczaj sam ustala własne cele, pełni obowiązki zarządzającego oraz wykonuje całość bądź część rutynowych prac w gospodarstwie. Często oddzielenie zadań związanych z zarządzaniem od codziennych prac jest bardzo trudne. Obie te czynności mogą być teoretycznie wykonywane jednocześnie (np. planowanie zadań na bieżący dzień może się odbywać podczas udoju). Jednak działając w ten sposób, cały czas ryzykujemy pojawienie się pilnych bieżących obowiązków, przez co zarządzanie całym gospodarstwem zejdzie na drugi plan i podjęcie ważnych decyzji zostanie opóźnione. Z tego powodu powinno się konsekwentne poświęcać część czasu jedynie zarządzaniu.

Wszystkie formy zarządzania, niezależnie od wielkości firmy, wymagają podejmowania decyzji oraz nadzoru nad ich efektami. Dobrego menedżera charakteryzują dobrze podjęte decyzje, ale nie wszystkie muszą być od razu zadowalające.

Ale w jaki sposób dobre decyzje są podejmowane oraz skąd będzie wiadomo, że ich efekt jest pożądany?

Podejmowanie decyzji jest procesem ciągłym i tak jak pokazano na rys. 1 rozpoczyna się w momencie obserwacji oraz monitorowania. Natomiast poprzez ciągły pomiar i rejestrację najważniejszych parametrów wychwycenie ewentualnych problemów będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Kiedy problem zostanie zaobserwowany i zrozumiany powinno się rozważyć i ocenić różne opcje rozwiązań. Obejmuje to ocenę skutków dla każdej z opcji oraz porównanie z indywidualnymi celami. Najlepiej żeby możliwe opcje rozwiązań były już znane. Kiedy rozwiązanie jest gotowe i wprowadzone, efekty muszą być monitorowane i kontrolowane, aby upewnić się, że cele są realizowane.

View booklet

Efficient dairy herd management

Click on image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.